Summer Lecture: Katy Winton – redefining my limits

Photo of Katy sitting on her mountain bike
Katy Winton: photo Kiki Abelleira (Instagram: kikiabelleiraphoto)